Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DESIGN-STORE

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Sklep internetowy Design-Store, pod adresem internetowym www.design-store.com.pl (dalej: „Sklep internetowy”), jest własnością Katarzyny Barwińskiej prowadzącej działalność gospodarcza pod nazwą Katarzyna Barwińska Le Pukka z siedzibą przy ul. Solec 58/60  w Warszawie (dalej: „Le Pukka” lub „Sprzedawca”); NIP: 526-285-44-15; Regon 142881861; wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
 • Adres korespondencyjny Sprzedawcy: Le Pukka; ul. Solec 58/60; 00-382 Warszawa; adres e-mail:kontakt@lepukka.pl
 • Cennik umieszczony na stronie internetowej Sklepu internetowego ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie jest zaproszeniem do zawarcia umowy.
 • Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez klienta.
 • Le Pukka nie jest producentem oferowanych mebli.
 • Meble prezentowane na stronie Sklepu internetowego przez Design-Store są zbierane z całego świata, od wielu dostawców, którzy są producentami lub dystrybutorami. Niektóre meble prezentowane przez Design-Store są reprodukcjami, posiadają różnice w wymiarach oraz kształcie w stosunku do oryginałów – dokładne wymiary i kształt mebli uwidocznione są w ich opisie. Kwalifikujemy je do grupy mebli podobnych do mebli chronionych prawami autorskimi.
 • Klientami sklepu internetowego mogą być osoby fizyczne posiadające w chwili składania zamówienia pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów prezentowanych na stronie Sklepu internetowego, poszerzania asortymentu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu internetowego. Wszelkie zmiany w powyżej wskazanym zakresie nie znajdują zastosowania do zamówień lub umów zawartych złożonych przed wejściem w życie każdej ze zmian.
 • Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw klienta będącego jednocześnie konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 • Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

§ 2. Składanie zamówień

 • Wszystkie produkty prezentowane w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 • Wszystkie ceny podane na stronie internetowej Sklepu internetowego są cenami brutto.
 • Zamówienia przyjmujemy od poniedziałku do piątku w godz. 11.00-19.00 za pośrednictwem Sklepu internetowego lub poczty elektronicznej.
 • Do zawarcia umowy dochodzi z chwilą otrzymania przez klienta wiadomości potwierdzającej przyjęcie złożonego zamówienia do realizacji.
 • O złożeniu zamówienia, po uprzednim wyborze przez klienta formy płatności, klient zostaje poinformowany przez Sprzedawcę poprzez e-mail. O przyjęciu zamówienia do realizacji sklep informuje Klienta za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
 • Do złożenia zamówienie niezbędne jest podanie następujących danych przez klienta: imię i nazwisko, adres dostawy, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu umożliwiający naszym pracownikom weryfikację złożonego zamówienia oraz adres dostawy.
 • Na podstawie artykułu 589 Kodeksu Cywilnego produkt jest własnością sprzedającego do momentu zapłaty przez klienta całości ceny.

§ 3. Płatność

 • Klient dokonuje płatności bezpośrednim przelewem bankowym na konto firmy w Idea Banku SA o nr 30 1950 0001 2006 0124 0856 0002 lub kurierowi w momencie dostawy (pobranie).
 • Przesyłki zagraniczne mogą być opłacane wyłącznie przelewem bankowym lub kartą płatniczą. W zależności od dokonanego wyboru, płatność za tego rodzaju przesyłkę następuje z góry przed wysłaniem produktu. Przy tym klient będący jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego każdorazowo może dokonać płatności za zamówiony produkt z dołu po jego otrzymaniu w terminie 2 dni od jego otrzymania.
 • W zależności od rodzaju zamawianego produktu, w trakcie składania zamówienia klient może mieć prawo do: ustalenia form płatności; zasad i kosztów transportu spośród wskazanych przez Sprzedawcę; wyboru opcje płatności kurierowi w momencie dostawy.
 • W przypadku składania zamówienia na produkt o szczególnych właściwościach określonych przez klienta w złożonym przez niego zamówieniu (produkt wychodzący poza standardową ofertę Sprzedawcy - materiał wykończenia, kolor wykończenia różny od prezentowanego na stronie Sklepu internetowego lub sprowadzany na zamówienie klienta) wymagana jest wpłata bezzwrotnej zaliczki w wysokości 50% wartości całego zamówienia. Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po wpłaceniu zaliczki. Jeśli klient w czasie realizacji zamówienia zrezygnuje z zakupu, Sprzedawca zachowuje otrzymaną zaliczkę. Niniejszy ustęp nie znajduje zastosowania do klientów będących jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego.

§ 4. Terminy realizacji

 • Produkty dostępne na magazynie - w przypadku gdy produkt jest dostępny na magazynie głównym wysyłkę produktu realizujemy w przeciągu 7 dni roboczych:
 • od daty zaksięgowania przelewu na koncie firmy Le Pukka – w przypadku wyboru jednej z proponowanych form płatności z góry;
 • od daty potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji – w przypadku wyboru płatności kurierowi w momencie dostawy.
 • Produkty na zamówienie niedostępne na magazynie - jeżeli zamówiono produkt spoza standardowej oferty Sprzedawcy, o właściwościach określonych przez klienta w złożonym przez niego zamówieniu,  zamówienie realizowane jest w terminie 30 dni, chyba że umowa zawarta między stronami stanowi inaczej. 
 • W przypadku zamówienia dwóch lub więcej produktów, wysyłane są one po skompletowaniu całości zamówienia, tzn. po dostarczeniu do magazynu głównego ostatniego zamawianego produktu. W powyżej opisanym przypadku termin realizacji nie może przekroczyć 60 dni. Jednakże na życzenie klienta poszczególne produkty mogą być dostarczone osobno w terminach określonych zgodnie ust. 1 i 2 powyżej.
 • Dostawa - paczki wysłane przez nas nie są dostarczane w soboty, niedziele i święta. Zamówione produkty dostarczamy, za pośrednictwem: firm kurierskich, zewnętrznych firm transportowych oraz własnym środkiem transportu.

§ 5. Koszt i warunki wysyłki

 • Opłata za przesyłkę zależna jest od wagi oraz objętości zakupionego towaru i wybranej formy płatności oraz cennika firm kurierskich, zewnętrznych firm transportowych. Koszty dostawy są wskazywane przy danym produkcie, a także w trakcie składania zamówienia.  W przypadku gdy transport wykonywany jest własnym środkiem transportu sklepu, koszt wysyłki zostanie ustalony pomiędzy stronami transakcji.
 • Koszty transportu i wysyłki określone w ust. 1 ponosi klient.

§ 6. Reklamacje i zwroty

 • Zgodnie z art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego,  w razie przesłania rzeczy sprzedanej na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem przewoźnika, kupujący obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju; jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 • Reklamację produktu do sprzedawcy należy składać w formie pisemnej na adres 00-382 Warszawa, ul Solec 58/60 lub mailowej na adres e-mail: kontakt@lepukka.pl Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego  z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone w szczególności ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
 • Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności produktu z umową należy go dostarczyć na adres 00-382 Warszawa, ul Solec 58/60.
 • Sprzedawca ustosunkuje się do żądania klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez klienta adres lub w inny podany przez klienta sposób.
 • Produkty prezentowane w Sklepie internetowym posiadają gwarancję producenta, importera lub Sprzedawcy na okres 24 miesięcy od daty zakupu. Przy tym gwarancja na sprzedany produkt konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z tytułu niezgodności produktu z umową.
 • Klient będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na następujący adres: Le Pukka, ul. Solec 58/60, 00-382 Warszawa.
 • W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 • Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.
 • Sklep dokona zwrotu zapłaconej ceny na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego lub w inny wskazany przez konsumenta sposób.
 • Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.
 • Konsument odstępujący od umowy sprzedaży ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu produktu do sklepu.
 • Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
 1. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem dziesięciodniowego terminu, o którym mowa powyżej w ust. 4 i 8 § 6 Regulaminu
 2. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
 3. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
 4. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
 5. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
 6. dostarczania prasy,
 7. kiedy przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; w tym w szczególności produktu o właściwościach indywidualnie określonych przez Konsumenta, takich jak kolor czy rodzaj materiału, z którego wykonany jest produkt. Wszystkie produkty wykonywane oraz zamawiane na zamówienie Konsumenta nie podlegają zwrotowi, w szczególności nie przysługuje w stosunku do nich prawo odstąpienia od Umowy.
 8. usług w zakresie gier hazardowych.

§ 7. Dane osobowe klientów.

 • Informujemy, że dane osobowe naszych klientów przetwarzane są zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).
 • Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Katarzyna Barwińska prowadząca działalność gospodarcza pod firmą Katarzyna Barwińska Le Pukka, z siedzibą przy ul. Solec 58/60  w Warszawie (00-382).
 • Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zawartej z klientem sklepu umowy. Przetwarzanie w innych celach (tj. w celu prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych) nastąpi po otrzymaniu uprzedniej zgody klienta.
 • W przypadku klientów, którzy korzystają z usług dostawy produktu do klienta administrator przekazuje zebrane dane osobowe klientów w zakresie niezbędnym dla dokonania dostawy podmiotom właściwym ze względu na wybór dokonany przez klienta w zakresie sposobu dostawy.
 • Klienci sklepu mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 • Korzystanie z sklepu oraz zawieranie umów sprzedaży produktów, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne.  Osoba, której dane dotyczą samodzielnie decyduje, czy chce zawrzeć umowę sprzedaży zgodnie z Regulaminem Sklepu.

 

 
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony